bakgrunnmedtre3

Hei, og velkommen til rosenborg-park.no. Styret i Sameiet Rosenborg Park B2 har lagd dette nettstedet både for å informere og bli informert. Her finner du nyheter og nyttige tips enten du har bodd her en stund eller er nyinnflyttet. Herfra er det også lett å komme i kontakt med styret.

Ny ordning for lading av elbiler i garasjen

 

elawayStyret har inngått avtale med Elaway om drift av ladeanlegget for elbiler i garasjen. Avtalen trer i kraft 1. mai. Det er viktig at de som i dag har ladere setter seg inn i avtalen og bestiller hos Elaway før 1. mai. Alt dette finner du info om her:

Klikk på denne lenken og les hva avtalen betyr for deg.

Elaway tilbyr tre muligheter:

1: Ha egen lader

2: Lei en lader fra Elaway

3: Kjøp en lader fra Elaway. 

 

Styret - med oppgaver og kontaktinfo

Etter årsmøtet 19. april, er dette styret i sameiet.
Neste styremøte:
29. august

Leder:
Terje Wold 907 94 242
terje@rosenborg-park.no

Styremedlemmer:
Lise Greger Hagen 
911 50 696
lisegreger@hotmail.com

Evy Pettersen
416 45 411
Ringelister, postkasseskilt, styrereferat
evype624@gmail.com

Frank Hanekamhaug
frankhane@hotmail.com

957 66 193
Oppgaver kke bestemt

anders.rosenborg@outlook

Ståle Helmersen 
489 98 062
HMS

stahel71@gmail.com 

Varamedlemmer:
Tore Svendsen
400 55 005
tore.svendsen@nhp.no

Kristin Møller 
936 59 900
Krmoell2@online.no

Sameiet styres etter vedtektene. Det er her, samt i husordensreglene, alle forhold står beskrevet. Du finner vedtektene under.

Endring av vedtektene kan bare besluttes av årsmøtet. Gyldig vedtak kan gjøres med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Dog kreves ¾ flertall blant det samlede antall seksjonseiere for å endre bestemmelsene om oppløsning gitt i § 4.

Vedtektenes § 12.1

 

 

V E D T E K T E R

FOR

SAMEIET ROSENBORG PARK B2

(Org.nr. 988 343 366)

Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet den 2. juni 2004,

sist endret av årsmøtet den 5. april 2018.

§ 1 FORMÅL

Sameiet Rosenborg Park B2 er et eierseksjonssameie som skal ivareta seksjonseiernes felles interesser som sameiere. Disse vedtekter regulerer forholdet mellom de enkelte sameiere og foreskriver drift og administrasjon av eiendommen, samt sameiets forhold til naboeiendommer.

§ 2 EIERANDELER

Sameiet Rosenborg Park B2 består av 120 boligseksjoner og 1 næringsseksjon på eiendommen gnr. 410, bnr. 680 i Trondheim kommune. Eierne av seksjonene har eksklusiv disposisjonsrett til sine respektive seksjoner.

Bodene er seksjonert som tilleggsdeler til de enkelte boligseksjoner. Seksjonene 18, 40, 41 og 42 har enerett til bruk av bod på sameiets fellesareal. Endring i denne rettigheten krever samtykke fra disse seksjonene.

Nitten parkeringsplasser er seksjonert som tilleggsdel til næringsseksjonen (seksjon 1). Øvrige parkeringsplasser er seksjonert som fellesareal, regler for bruk er regulert i vedtektenes § 8.

§ 3 ÅRSMØTE

§ 3.1 Det avholdes årsmøte hvert år innen utgangen av juni måned etter forutgående skriftlig innkallelse fra styret med minst 8 dager og høyst 20 dagers varsel. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon.

Saker som seksjonseierne ønskes behandlet på årsmøtet, må skriftlig meddeles styret innen 1. mars.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst to seksjonseiere som til sammen har minst 10 % av stemmene krever dette og samtidig angir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret kan om nødvendig kalle inn til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel men varselet kan aldri være kortere enn tre dager.

§ 3.2 I det ordinære årsmøtet behandles følgende saker:

1) Regnskap pr. 31.12 i revidert stand.
2) Budsjett for inneværende år med avsetning til vedlikeholdsfond.
3) Saker som styret forelegger.
4) Innkomne forslag.
5) Valg på a) leder
b) 4 styremedlemmer i stedet for de/den utredende
c) 2 varamedlemmer
d) revisor
e) valgkomite bestående av 2 personer.

Funksjonstiden for verv under a), b), d) og e) gjelder for 2 år av gangen. Varamedlemmer (pkt. c) velges for ett år.

§ 3.3 På årsmøtet har seksjonseierne stemmerett etter følgende fordeling:

Boligseksjoner har en stemme pr. seksjon og næringsseksjon (seksjon 1) har 30 stemmer. Fordelingen av stemmer er basert på seksjonenes gjennomsnittlige arealer i eiendommen. Næringsseksjonen oppfordres om å ikke avgi stemme i årsmøtet i saker som kun angår boligseksjonene.

En seksjonseier kan være representert ved fullmektig som møter med datert skriftlig melding.

§ 3.4 Alle årsmøter skal:

-Velge møteleder
-Godkjenne innkalling til møtet.
-Godkjenne dagsorden
-Registrere fremmøte.
-Velge en representant til å føre protokoll for møtet.
-Velge 2 stemmetellere.
-Velge 2 seksjonseiere som skal godkjenne og undertegne protokollen.
-Behandle andre saker som er nevnt i møteinnkallingen.

§ 3.5 Alle saker avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer når ikke annet er bestemt av lov eller vedtekter.

Endringer i sameiets sammensetning, slik som endring av antall seksjoner og den enkelte seksjons brøk og eierandel, kan bare besluttes av årsmøtet med et flertall på minst to tredjedeler av avgitte stemmer.

Oppløsning av sameiet, salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen og tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter krever enighet fra alle seksjonseierne, enten på årsmøtet eller ved skriftlig samtykke. Det samme gjelder tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser.

For øvrig gjelder flertallskravene i eierseksjonsloven §§ 49-51.

§ 4 STYRET

§ 4.1 Sameiet skal ha et styre som består av en leder og fire styremedlemmer. Varamedlemmer kan velges. Styrets leder velges særskilt, mens styret selv fordeler øvrige oppgaver mellom sine medlemmer.

§ 4.2 Sameiet tegnes av styrets leder og et styremedlem i felleskap.

§ 4.3 Styremøter avholdes når det er påkrevd. Styret fører referat fra styremøtene.

§ 4.4 Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede.

§ 4.5 Styret kan treffe beslutninger og iverksette disse når det gjelder alle forhold vedrørende eiendommens drift, vedlikehold og mindre investeringer.

§ 4.6 Årsmøtet kan trekke opp nærmere retningslinjer for styrets arbeid.

§ 5 FELLESKOSTNADER

§ 5.1 Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet er felleskostnader. Felleskostnadene skal så langt det lar seg gjøre søkes skilt mellom bolig- og næringsseksjoner, ved at utgifter som relaterer seg til næringsseksjoner; herunder fellesarealer og utomhusarealer som nyttes av disse seksjonene dekkes av disse, og utgifter som relaterer seg til boligseksjonene; herunder fellesarealer og utomhusarealer som nyttes av disse seksjonene dekkes av disse. Kostnader som ikke lar seg fordele etter overnevnte prinsipper fordeles etter sameiebrøk. Kostnader til kabel-tv/internett fordeles med likt beløp pr. boligseksjon.

§ 5.2 Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis hver måned betale et akontobeløp som fastsettes av styret, for å dekke sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet kan dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning.

§ 5.3 De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameierforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det er kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.

§ 6 DISPOSISJONSRETT/EIERFORHOLD

§ 6.1 Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til å bruke fellesarealene til det de er beregnet til. Bruksenheten må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte. Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet.

Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets fellesarealer og fellesanlegg uten forhåndsgodkjenning fra styret/årsmøtet. Dette omfatter slikt som installasjoner på fellesarealer, herunder oppsetting/montering av parabolantenne, markise, balkongkasser mv. Kostnader til de- og remontering av installasjoner nåværende eller tidligere eiere har montert, skal ved rehabilitering og andre felles tiltak belastes den seksjon installasjonen tilhører.

§ 6.2 Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensninger som følger av sameieforholdet og eierseksjonsloven. Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie ut sin seksjon. Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner.

§ 6.3 Årsmøtet har vedtatt husordensregler.

§ 6.4 Spesielt brann- eller eksplosjonsfarlige, etsende eller andre farlige stoffer eller gjenstander tillates ikke oppbevart verken i leilighet, boder eller andre fellesrom eller utendørs på eiendommen.

§ 6.5 Eierskifte skal meldes til sameiets styre eller forretningsfører for registrering. Ved eierskifte betales et eierskiftegebyr til forretningsfører for sameiet.

§ 7 PARKERING

§ 7.1 Eiendommen har til sammen 104 parkeringsplasser. Av disse ligger 19 som tilleggsareal til seksjon 1 og 85 som fellesareal. Boligseksjonene har enerett til parkeringsplass på fellesarealet.

§ 7.2 Alle seksjoner over 50 kvadratmeter har eksklusiv bruksrett til én – 1 – p-plass. Denne p-plassen kan bare omsettes sammen med leiligheten.

Ut over dette har alle seksjonseiere som kjøpte bruksrett(er) fra RUAS før 27. april 2011 eksklusiv bruksrett til det antall kjøpekontrakten viser. Disse kan omsettes fritt, men bare internt i sameiet. Eierskifte skal omgående meldes til styret.
Dette medfører at følgende eierseksjoner har eksklusiv bruksrett til en – 1- parkeringsplass på sameiets fellesareal:
Snr. 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 74, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 91, 94, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 113, 116, 117, 118,119 120 og 121.

Snr. 106 og 114 har bruksrett til to parkeringsplasser på sameiets fellesareal.

Snr. 96 har bruksrett til tre parkeringsplasser på sameiets fellesareal.

Øvrige plasser disponeres av sameiet ved styret. Disse kan leies ut eller benyttes som gjesteplasser. Tildeling skjer ved at en seksjonseier søker styret, som fordeler etter ansiennitet.

Styret skal føre liste over interessenter og fastsetter leiepris.

Parkering i sameiet er organisert etter den til enhver tid gjeldende parkeringsplan. Parkeringsplanen forvaltes av styret, som skal godkjenne alle skifter/bytter. Styret kan fastsette ordensregler for bruken av parkeringsplassene.

§ 7.3 Utleie av parkeringsplasser tillates kun internt til seksjonseiere. Utleie skal meldes styret.

§ 7.4 Styret har myndighet og forvaltningsansvar for at plasser tildeles og omfordeles ved særlige behov. Ved omfordeling skal styret ivareta lov/forskriftspålegg samt ivareta hensyn til de berørte parter. I parkeringskjeller er det angitt et antall handicap-plasser. Styret kan tildele disse plassene til seksjonseiere med HC-bevis såfremt de disponerer parkeringsplass i parkeringskjeller. De seksjonseiere som disponerer HC-plass uten særskilt behov kan da bli pålagt å bytte parkeringsplass. Øvrig skifte/bytte av parkeringsplass kan kun skje med samtykke fra de berørte seksjonseiere.

§ 7.5 Tinglysing av bruksretter tillates ikke på sameiets fellesareal.

§ 8 VEDLIKEHOLD

§ 8.1 Det påhviler den enkelte seksjonseier det fullstendige innvendige vedlikehold av leiligheten, herunder innvendig så vel som utvendig vedlikehold av dører og vinduer. Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter tilleggsdeler.
Eier har ansvar for periodisk vedlikehold av terrasser/balkonger tilknyttet sin leilighet. Vedlikeholdsansvaret innebærer bl.a. renhold, opprenskning av sluk, snørydding, utskiftning og vedlikehold av innvendige flater for øvrig samt vedlikehold av evt. egne installasjoner på terrassen/balkongen.
Eier plikter å varsle styret uten ugrunnet opphold dersom det oppdages skader på membranen eller takarealet og fellesareal for øvrig. Varslingen skal skje skriftlig til styrets leder. Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskiftning. Dette gjelder selv om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseieren.

§ 8.2 Når en seksjonseier velger å benytte sameiets bygningsforsikring til utbedring av skade i egen seksjon, skal seksjonseieren dekke egenandelen.

§ 8.3 Det ytre vedlikehold av bygningene og av alle felles rom, anlegg og utstyr, herunder trappeoppganger, fasader og tak samt uteareal skal besørges og bekostes av sameiet.

§ 8.4 Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper.

§ 8.5 Både seksjonseiere og sameiet kan bli erstatningsansvarlig for skader som skyldes forsømt vedlikehold etter reglene i eierseksjonsloven §§ 34 og 35.

§ 9 MISLIGHOLD

§ 9.1 Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler.

§ 9.2 Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan styret pålegge vedkommende å selge sin seksjon. Advarselen skal opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt etter eierseksjonsloven § 38.

§ 9.2 Hvis en seksjonseiers oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller seksjonseierens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av bruksenheten etter tvangsfullbyrdelsesloven kap. 13, jfr. eierseksjonsloven § 39.

§ 10 ENDRING AV VEDTEKTENE

§ 10.1 Endring av vedtektene besluttes av årsmøtet med 2/3 av de avgitte stemmer.

§ 11 FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER

§ 11.1 Dersom ikke annet fremgår av disse vedtektene, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65.

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer